Ta strona internetowa przechowuje pliki cookie na komputerze użytkownika. Te pliki cookie są wykorzystywane do zbierania informacji o tym, jak użytkownik wchodzi w interakcje z naszą stroną internetową i pozwalają nam na zapamiętanie go. Informacje te są wykorzystywane w celu poprawy i dostosowania przeglądania strony do potrzeb użytkownika oraz w celu analizy i pomiarów dotyczących osób odwiedzających naszą stronę internetową i inne media. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Jeśli odmówisz, Twoje informacje nie będą śledzone podczas odwiedzania tej strony internetowej. Pojedynczy plik cookie zostanie użyty w przeglądarce, aby zapamiętać to ustawienie. Akceptuj

2018-03-04
Warsztaty ekologiczne dla dzieci
Organizacja imprez > Blog > Warsztaty ekologiczne dla dzieci

 

Pogarszający się stan środowiska przyrodniczego to ogromny problem, który dotyka cały świat. Oprócz działań realizowanych przez różne państwa, organizacje międzynarodowe, niezwykle ważnym jest kształtowanie wśród ludzi, w społecznościach lokalnych postaw pro ekologicznych.

Zdobycie odpowiedniej wiedzy, działania na rzecz środowiska, mają wpływ nie tylko na to, co jest tu i teraz. To przede wszystkim działania dla kolejnych pokoleń.

 

 

Odpowiednio przygotowana edukacja ekologiczna, ma za zadanie ciekawie i skutecznie kształcić oraz wychowywać. Wszystko w kierunku szacunku do otaczającej przyrody. Dlatego już od najmłodszych lat, ogromne znaczenie ma kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych. Dzieci są niezwykle ciekawe, chłonne jak gąbka, kiedy mowa o najróżniejszych zjawiskach zachodzących w ich otoczeniu. Czas dorastania, czas dojrzewania jest tym, który wyrabia określone nawyki, zachowania, kształtuje postawy.

 

 

Przygotowane w ciekawy sposób warsztaty ekologiczne dla dzieci, będą znakomitym pomysłem, aby w interesujący sposób przybliżać najmłodszym szacunek dla przyrody, środowiska, z którym się stykają. Czym dokładnie są warsztaty o tematyce ekologiczne? Jak są organizowane i jakie korzyści daje uczestnictwo w warsztatach ekologicznych?

Pogarszający się stan środowiska przyrodniczego to ogromny problem, który dotyka cały świat. Oprócz działań realizowanych przez różne państwa, organizacje międzynarodowe, niezwykle ważnym jest kształtowanie wśród ludzi, w społecznościach lokalnych postaw pro ekologicznych.

Zdobycie odpowiedniej wiedzy, działania na rzecz środowiska, mają wpływ nie tylko na to, co jest tu i teraz. To przede wszystkim działania dla kolejnych pokoleń. 

Odpowiednio przygotowana edukacja ekologiczna, ma za zadanie ciekawie i skutecznie kształcić oraz wychowywać. Wszystko w kierunku szacunku do otaczającej przyrody. Dlatego już od najmłodszych lat, ogromne znaczenie ma kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych. Dzieci są niezwykle ciekawe, chłonne jak gąbka, kiedy mowa o najróżniejszych zjawiskach zachodzących w ich otoczeniu. Czas dorastania, czas dojrzewania jest tym, który wyrabia określone nawyki, zachowania, kształtuje postawy. 

Przygotowane w ciekawy sposób warsztaty ekologiczne dla dzieci, będą znakomitym pomysłem, aby w interesujący sposób przybliżać najmłodszym szacunek dla przyrody, środowiska, z którym się stykają. Czym dokładnie są warsztaty o tematyce ekologiczne? Jak są organizowane i jakie korzyści daje uczestnictwo w warsztatach ekologicznych?

 

 


 

EDUKACJA EKOLOGICZNA ORGANIZOWANA PRZEZ ŚWIAT PRZYGÓD TO:

 

 

 • WARSZTATY PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNE "SPOTKANIA Z WRÓŻKĄ NATURĄ"
 • WARSZTATY EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I INNYCH PLACÓWKACH O WYBRANEJ TEMATYCE
 • WARSZTATY EKOLOGICZNE DLA NAUCZYCIELI 
 • PIKNIKI EKOLOGICZNE

 

 

Nasze warsztaty przyrodniczo - ekologiczne w szkołach i przedszkolach cieszą się od lat niesłabnącym powodzeniem czego dowodem jest organizacja warsztatów dla ponad 600 szkół oraz przedszkoli. Warsztaty ekologiczne przygotowane przez Świat Przygód to różnorodna tematyka, w programie znajdzie się zawsze wszystko co najważniejsze czyli:

 

 1. Prawidłowa segregacja śmieci oraz ich recykling
 2. Zasady zdrowego odżywiania
 3. Wszystko na temat odnawialnych źródeł energii
 4. Poznanie mieszkańców lasów i ich zachowań
 5. Z ekoznakami za pan brat
 6. Jaja zadowolonych kur
 7. Miód i pszczoły
 8. Ptaki wiosną
 9. Zrównoważony transport
 10. Owady
 11. Pająki
 12. Płazy
 13. Gady
 14. Mchy i porosty
 15. Królestwo grzybów
 16. Woda
 17. Ekologia na co dzień
 18. Kamuflaż
 19. Natura 2000

 

 

Przeprowadzamy tematy również na Państwa zamówienie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi działając na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 oraz 400q ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), wspomaga osiąganie długoterminowych celów, przeznaczając w 2017 r. środki finansowe na realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. W 2017 r. w pierwszej kolejności dofinansowane będą inwestycje współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej lub przy udziale innych środków zagranicznych oraz realizowane w wyniku przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz zadań dla których Fundusz ogłosił programy priorytetowe lub konkursy. Ponadto Fundusz będzie dofinansowywał edukację ekologiczną mieszkańców województwa jako cel horyzontalny wspomagający realizację innych przedsięwzięć służących środowisku realizowanych w ramach poszczególnych priorytetów dziedzinowych tj.:

1. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej;

2. Ochrona powietrza;

3. Gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi;

4. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;

5. Inne działania ochrony środowiska i projekty międzydziedzinowe.

PRIORYTETY WFOŚiGW w ŁODZI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN OCHRONY ŚRODOWISKA

1.1 Prace rewaloryzacyjne realizowane na terenach lub obiektach objętych ochroną, zgodnie z:  ustawą o ochronie przyrody;  ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - dotyczy terenów publicznie dostępnych.

1.2 Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę cennych siedlisk przyrodniczych, cennych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk na obszarach NATURA 2000, w parkach krajobrazowych, rezerwatach, obszarach chronionego krajobrazu i na innych formach obszarowych ochrony przyrody.

1.3. Zwalczanie gatunków inwazyjnych.

2.1 Inwestycje zmierzające do ograniczenia niskiej emisji oraz wzrostu efektywności energetycznej realizowane na terenach objętych programami ochrony powietrza.

2.2 Inwestycje w odnawialne źródła energii. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI NA 2017 ROK OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ OCHRONA POWIETRZA

2 3.1 Działania mające na celu zapobieganie powstawania odpadów.

3.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

3.3 Rekultywacja składowisk odpadów oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

3.4 Pilotażowe programy związane ze zbieraniem i przetwarzaniem bioodpadów ulegających biodegradacji.

4.1 Wspieranie działań wynikających z aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

4.2 Ochrona wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu ze źródeł rolniczych.

4.3 Wspieranie inwestycji służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu związanych z gospodarką wodną dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody, ze szczególnym wskazaniem na proekologiczne formy retencji wodnej.

4.4 Działania z zakresu utrzymania, przebudowy i budowy urządzeń i obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo powodziowe oraz usuwania skutków powodzi.

4.5 Działania z zakresu bieżącego utrzymania wód, w tym zakup sprzętu specjalistycznego.

5.1 Wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska.

5.2 Monitoring siedlisk przyrodniczych.

5.3 Realizacja zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii i ich skutków.

ZOBACZ RÓWNIEŻ